De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Vogelencyclopedie

Zoek een vogel:
Zoek op omgeving:
Zoek op alfabet:


A

Aalscholver
Alk
Appelvink


B

Baardman
Beflijster
Bergeend
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte kraai
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine kiekendief
Buidelmees
Buizerd


C

Canadese gans (grote)
Casarca
Cetti's zanger


D

Dodaars
Draaihals
Drieteenstrandloper
Duinpieper
Dwerggans
Dwergmeeuw
Dwergstern


E

Eider
Ekster
Engelse kwikstaart


F

Fazant
Fitis
Frater
Fuut


G

Gaai
Geelgors
Geelpootmeeuw
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe franjepoot
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe pijlstormvogel
Grauwe vliegenvanger
Griel
Grijskopspecht
Groene specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote jager
Grote karekiet
Grote kruisbek
Grote lijster
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Grote zaagbek
Grote zilverreiger
Grutto


H

Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Heilige ibis
Holenduif
Hop
Houtduif
Huiskraai
Huismus
Huiszwaluw


I

IJsvogel
Indische Gans


K

Kanoet
Kauw
Kemphaan
Kerkuil
Kievit
Klapekster
Kleine alk
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier
Kleine rietgans
Kleine strandloper
Kleine vliegenvanger
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan
Kleinst waterhoen
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Korhoen
Kortsnavelboomkruiper
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Krombekstrandloper
Krooneend
Kruisbek
Kuifaalscholver
Kuifduiker
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak
Kwartel
Kwartelkoning


L

Lachstern
Lepelaar


M

Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste bonte specht
Middelste zaagbek
Morinelplevier


N

Nachtegaal
Nachtzwaluw
Nijlgans
Nonnetje
Noordse goudvink
Noordse nachtegaal
Noordse pijlstormvogel
Noordse stern


O

Oehoe
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Ortolaan


P

Paapje
Papegaaiduiker
Parelduiker
Patrijs
Pestvogel
Pijlstaart
Pimpelmees
Poelruiter
Porseleinhoen
Purperreiger
Putter


R

Raaf
Ralreiger
Ransuil
Reuzenstern
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Roodhalsgans
Roodkeelduiker
Roodkeelpieper
Roodkopklauwier
Roodpootvalk
Rosse franjepoot
Rosse grutto
Rotgans
Rouwkwikstaart
Roze spreeuw


S

Scharrelaar
Scholekster
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smelleken
Smient
Sneeuwgans
Sneeuwuil
Snor
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Stadsduif
Steenloper
Steenuil
Steltkluut
Stormmeeuw
Stormvogeltje
Strandplevier


T

Tafeleend
Taigaboomkruiper
Taigarietgans
Tapuit
Temmincks strandloper
Tjiftjaf
Toendrarietgans
Toppereend
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse tortel


V

Vaal stormvogeltje
Veldleeuwerik
Velduil
Vink
Visarend
Visdief
Vorkstaartmeeuw


W

Waterhoen
Waterral
Waterrietzanger
Watersnip
Waterspreeuw
Wespendief
Wielewaal
Wilde eend
Wilde zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witbuikrotgans
Withalsvliegenvanger
Witte kwikstaart
Witvleugelstern
Woudaap
Wulp


Z

Zanglijster
Zeearend
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte ibis
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter
Zwarte specht
Zwarte Stern
Zwarte wouw
Zwarte zee-eend
Zwartkop
Zwartkopmeeuw