De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grauwe kiekendief

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Montagu's Harrier, Circus pygargus

Algemene informatie

Grauwe kiekendieven zijn vogels van open landschappen. Het voedsel bestaat uit kleine gewervelden (vooral muizen en zangvogels) en insekten en wordt vaak op grote afstand van het nest verzameld. Het zijn trekvogels, die overwinteren in tropisch Afrika. De herkenning van grauwe kiekendieven is vaak lastig, omdat de soort erg lijkt op de blauwe kiekendief. Grauwe kiekendieven komen in Nederland bijna alleen voor in Noordoost-Groningen, de Lauwersmeer en Flevoland. Dankzij de inzet van vrijwilligers en vogelbeschermers kon de grauwe kiekendief voor Nederland behouden blijven.

Status

Broedvogel en doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De grauwe kiekendief is in de loop van de eeuw gestaag in aantal afgenomen; van 500-1000 paar rond 1900, 250 paar in 1950 en 50 paar in 1980 tot minder dan tien paar in 1990. Belangrijke oorzaken van deze enorme afname zijn het verdwijnen van grote oppervlaktes heide, stuifzanden en hoogvenen en de ongeschiktheid voor de soort van het hoogproduktieve agrarische landschap, dat ervoor in de plaats kwam. In de duinen spelen vooral versnippering en verstoring een negatieve rol. De grootschalige braaklegging van akkergronden in Oost-Groningen leidde onverwacht tot een - mogelijk slechts tijdelijke - opleving van de soort; hier broeden de laatste jaren 10 tot 20 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:(Veld)muizen en akkervogels als graspieper en veldleeuwerik.
Broeden aantal:30-45 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 3-10
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:April tot oktober
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht